Trafikstörande arbeten på E6 Varla

Uppdatering 2015-08-03
Under sommaren har arbetet på E6 vid Varla inneburit störningar för trafiken i området kring Varla. Arbetet kommer fortsätta påverka framöver och projektet gör löpande justeringar i vägarbetsområdet för att minska störningar och olycksrisker.

Mer information finns här (PDF-dokument, 511 kB)

Verksamheterna som finns i området har nyligen fått ett informationsblad, och jag skickar det även till er för kännedom. De närmsta veckorna kommer arbetspendlingen öka då semestrarna är slut. Detta kommer innebära fortsatta störningar i området. De som arbetar i Varla eller däromkring rekommenderas att om möjligt välja alternativa vägar, undvika att köra i rusningstrafik eller helst välja kollektivtrafik som tåg eller buss.

Vänligen kontakta projektledare Cory Symoens för ytterligare information, cory.symoens@trafikverket.se. Vår projektsida uppdateras löpande med information om arbetet: www.trafikverket.se/e6varla. Trafikinformation finns även på exempelvis www.trafiken.nu

Under hela byggperioden 12 juli-7 oktober är det stor trafikpåverkan på E6 eftersom antalet öppna körfält minskas förbi arbetsområdet. I rusningstrafik planeras 2 körfält hållas öppna växelvis i den riktning där det är störst trafikflöde. Under helgerna är två körfält öppna i riktning mot Göteborg och ett körfält hålls öppet i södergående riktning. Vid omläggning av trafiken sker kortare trafikstopp dagligen kl 11.00 och 20.00. Hastigheten kommer vara sänkt förbi arbetsområdet, som är ca 800 meter långt. Vi följer trafikflödet noga under byggskedet och har beredskap för eventuella justeringar med kort varsel.

Om möjligt rekommenderas trafiken att åka andra vägar, på andra tider än i rusningstrafik eller välja kollektivtrafik.