Kungsmässan - Magasinet - page 5

HÖST 2013
I
KUNGSMÄSSAN MAGASINET
5
Piggare AV TE
;L VJO JOVRSHK pY LU ]pS RpUK
TH[JO THKL PU OLH]LU 5\ OHY
haussade Teapigs klokt nog lanserat
L[[ IPVK`UHTPZR[ [L TLK JOVRSHKÅHRLZ
Låt tepåsen vila 3 minter i det heta
]H[[UL[ M€Y H[[ Mr KLU WLYMLR[H RVWWLU
TLK SQ\]SPN VJO YPR ZTHR H] JOVRSHK
Mmm.
CHOCOLATE FLAKE TEA 56 KR
ICA KVANTUM
URSKÖN I ull
:VTTHYLU VJO [PKLU M€Y ÅPWÅVWZ pY M€YIP
/€Z[LU pY OpY VJO KL[ OHY ISP]P[ [VāVYUHZ [PK
;LZ[H KPN MYHT ISHUK HSSH ]HYPHU[LY ZVT ÄUUZ P
I\[PRLYUH M€Y H[[ OP[[H LU [VăLS ZVT ZP[[LY ZR€U[ OHY
IYH MpZ[L VJO ZVT K\ RHU Nr VYKLU[SPN[ P +\ ZRH
PU[L ILO€]H OHZH KPN MYHT P L[[ WHY [VāVY VT K\
PU[L pY MHZSPN[ TVYNVU[Y€[[ M€YZ[rZ
Tofflor 500 kr LifE
Västliga vindar
:LUZVTTHYR]pSSHY [PKPNH TVYNUHY VJO R`SPNHYL
KHNHY ,U ZU`NN VJO ]pSZP[[HUKL ]pZ[ pY O€Z[LUZ
U`JRLSWSHNN M€Y Zr]pS Z[VYH ZVT ZTr 3PRH ÄU
€]LY LU [ ZOPY[ ZVT [PSS IL[`KSPN[ TLY WrWpSZH[
Just den här värmande västen med stor luva
WHZZHY RPSSHY VJO [QLQLY TLSSHU VJO rY
Väst 249 kr Zara
Resligt fodral
+\ ZVT HYIL[HY TVIPS[ N€Y OLS[
Yp[[ P H[[ ZRHăH KPN L[[ YPR[PN[ IYH
SHW[VWJHZL ZVT ZR`KKHY KPU K`YNYPW Wr
MpYKLU 0 ZHTHYIL[L TLK TVKLO\ZL[
>O`YLK OHY ;LSLUVY [HNP[ MYHT LU \Y-
ZU`NN ZLYPL HJJLZZVHYLY M€Y ZTHY[WOVUL
Z\YMWSH[[H VJO SHW[VW +L[ P[HSPLUZRH
SpKYL[ pY L[[ VYNHUPZR[ VJO MVYTIHY[ TH[L-
YPHS ZVT IHYH ISPY ZU`NNHYL TLK rYLU
Laptopcase Care/Of
Whyred 799 kr Telenor
Med sällskap i soffan
.LUVT H[[ HKKLYH LSSLY I`[H \[ [L_[PSPLY KpY
OLTTH ZRHWHY K\ ZUHII[ VJO Sp[[ M€YpUKYPUN
,U TH[JOHUKL R\KKL LU T€UZ[YHK ÄS[ NY€]YL
gardiner eller en matta av annan modell gör
\UKLY]LYR M€Y T`ZMHR[VYU 2\KKMVKYHSL[ pY LU
[VSRUPUN H] 2HYPU 3HYZZVUZ T€UZ[LYZRH[[ MYrU
*HYS 3HYZZVU NrYKLU /LTRpUZSH QV QHN [HJRHY
Kuddfodral 40x60 CM
299 kr Hemtex
S Ä S ONG S E N L I G T
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...32
Powered by FlippingBook