Kungsmässan - Magasinet - page 22

KUNGSMÄSSAN MAGASINET
I
HÖST 2013
22
N Ä R P ROD U C E R AT
DI REKT FRÅN VARBERG
MED KÄRLEK TILL
DJUR OCH NATUR
4HNHZPUL[ ILZ€R[L UH[\YZR€UH .H[LZ .rYKLU P
=pY€IHJRH M€Y LU WYH[Z[\UK TLK IVUKLU 1HU 6SVM 2HYSZZVU
VT ]pSTrLUKL RYLH[\Y ZTHRM\SSH KLSPRH[LZZLY VJO
LRV[YLUKLU ZVT pY OpY M€Y H[[ Z[HUUH
ALLT EFTERSOM MEDVETENHETEN
OVZ RVUZ\TLU[LU €RHY Z[pSSZ Z[€YYL
RYH] Wr I\[PRLYUH H[[ LYIQ\KH LRVSVNPZRH
R€[[WYVK\R[LY MYrU SVRHSH SL]LYHU[€YLY
Till ICA Kvantum på Kungsmässan
SL]LYLYHZ R€[[ VJO JOHYRWYVK\R[LY ZVT
[PSS L_LTWLS MHS\RVY] SL]LYWHZ[LQ VJO
Y€R[ ZRPURH MYrU gYUpZ 2€[[ *OHYR-
KLSPRH[LZZLY P =HYILYN (SS[ LRVSVNPZR[
WYVK\JLYH[
VÄLMÅENDE KREATUR
=P [YpăHY 1HU 6SVM 2HYSZZVU LU H] KLS
pNHYUH H] gYUpZ LU ZVSPN H\N\Z[PKHN Wr
.H[LZ .rYKLU P =pY€IHJRH KpY OHU KYP]LY
IVUKNrYK VJO NrYKZI\[PR ZLKHU
/pY SL]LY KQ\YLU P Zr RHSSHK YHUJOKYPM[
+L[ PUULIpY H[[ KL Wr ]PU[LYOHS]rYL[ RHU
Y€YH ZPN MYP[[ \[VTO\Z TLK [PSSNrUN [PSS
]PUKZR`KK ZVT pY NVKRpUKH H] Z]LUZRH
KQ\YOpSZV]rYKLU <UKLY ZVTTHYOHS]rYL[
IL[HY KQ\YLU Wr UH[\YIL[LZTHYRLY
OHNTHYRLY pUNHY VJO Z[YHUKpUNHY M\SSH
TLK €Y[LY ISVTTVY ISHK VJO NYpZ
GARANTERAT NÄRPRODUCERAT
Årnäs Kött & Charkdelikatesser är
noggranna med en hög kvalitet på
KQ\YOrSSUPUNLU NLUVT OLSH RLKQHU
MYrU NrYK [PSS I\[PR
Jan-Olof Karlsson, en av delägarna i
Årnäs Kött & Charkdelikatesser.
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,...32
Powered by FlippingBook