Kungsmässan - Magasinet - page 21

HÖST 2013
I
KUNGSMÄSSAN MAGASINET
21
Dagens personal är på plats
VJO N€Y ZR`S[M€UZ[YL[ WYV]Y\TTLU VJO
I\[PRLU ZpSQRSHY ([[ KL[ ZRH ]HYH YLU[ VJO
ZU`NN[ pY NY\UKLU M€Y LU [YP]ZHT I\[PR
)\[PRLU €WWUHY VJO KHNLU RHU
I€YQH +L[ ZRH ZL L_RS\ZP][ R]PUUSPN[ VJO
T`ZPN[ \[ Wr ;HYH ¶ ]HYQL KHN
+L M€YZ[H R\UKLYUH [YPSSHY PU
7r M€YTPKKHNHYUH UpY KL[ VM[HZ[ pY SP[L
S\NHYL P I\[PRLU RHU ]P P pUU\ Z[€YYL
\[Z[YpJRUPUN OQpSWH R\UKLYUH TLK Z[`SPUN
VJO [PWZ M€Y H[[ HKKLYH KL[ SPSSH L_[YH [PSS
deras personliga stil. Vi har många trogna
R\UKLY ]HYZ ZTHR ]P OHY Mr[[ KLU Z[VYH pYHU
att lära känna under åren.
=P ZR`S[HY VT ]rY[ NVKPZIVYK
KpY ]P MYVU[HY ZLUHZ[L U`[[ +LU [`WPZRH
;HYHR\UKLU ILZ€RLY I\[PRLU ÅLYH NrUNLY
P ]LJRHU VJO KpYM€Y pY KL[ ]PR[PN[ H[[ KL[
OLSH [PKLU ÄUUZ UrNV[ U`[[ H[[ ISP Z\NLU Wr
VJO PUZWPYLYHZ H]
,U R\UK ]PSS WYV]H QHJRHU P
ZR`S[M€UZ[YL[ Zr KLU ILO€]LY LYZp[[HZ TLK
LU U` ([[ LYIQ\KH R\UKLYUH HSS[ P I\[PRLU
pY LU ZLY]PJL ZVT ]P ]pYKLZp[[LY O€N[
3\UJO[PK 7LYZVUHSLU [\YHZ VT
H[[ p[H [PKLYUH pY VM[H ZRYpKKHYZ`KKH
M€Y KHNLU VJO LM[LY O\Y T`JRL[ ]P OHY H[[
N€YH (U[PUNLU ISPY KL[ S\UJOSrKHU P KL[
SPSSH R€RL[ LSSLY [HRLH^H` MYrU UrNVU H]
Kungsmässans restauranger.
1HN MV[VNYHMLYHY ]rYH U`OL[LY
M€Y H[[ ZLKHU W\ISPJLYH Wr ;HYHZ ZVJPHSH
TLKPLY -HJLIVVR VJO 0UZ[HNYHT pY
]PR[PNH RHUHSLY M€Y ]rY THYRUHKZM€YPUN
VJO ]rY[ ]HY\TpYRLZI`NNHUKL
;HYH VJO OLUULZ SPSSHZ`Z[LY 9HNSHK` I`
;HYH ZVT VJRZr ÄUUZ Wr 2\UNZTpZZHU
OHY \UNLMpY
M€SQHYL
=P P WLYZVUHSLU OQpSWZ r[ H[[ ZL
[PSS Zr H[[ KL[ ZLY ZU`NN[ \[ P I\[PRLU PUM€Y
LM[LYTPKKHNZY\ZOLU
1HN WSHULYHY LU PUR€WZYLZH PUM€Y
kommande säsong. Tara ligger alltid en
ZpZVUN M€YL VJO Q\Z[ U\ M€YILYLKZ PUR€WLU
M€Y
=HK ]P ]pSQLY H[[ ZH[ZH Wr Z[`YZ H]
L[[ Z[VY[ PU[YLZZL M€Y TVKL VJO THNRpUZSHU
TLU I`NNLY VJRZr Wr LYMHYLUOL[ VJO PU[L
TPUZ[ LM[LYMYrNHU OVZ R\UKLYUH +LYHZ
€UZRLTrS ÄUUZ HSS[PK TLK P IHRO\]\KL[
+L[ pY KHNZ H[[ Å`[[H VT P O`SSHU
IHRVT RHZZHU KpY O€Z[LUZ U`H ]pZRVY
MYrU 4HYJ I` 4HYJ 1HJVIZ KHNLU [PSS pYH
MrY OLKLYZWSH[ZLU 0UM€Y ZpZVUNLU Zp[[LY
]P VJRZr Z[VY[ MVR\Z Wr WYVK\R[LY MYrU
4PJOHLS 2VYZ VJO OHY OHY ZRHWH[ LU I\[PR
P I\[PRLU KpY ]P WYLZLU[LYHY OHUZ L_RS\ZP]H
RVSSLR[PVU H] ]pZRVY ZRVY VJO RSpKLY
=rY MHJLIVVRZPKH \WWKH[LYHZ
`[[LYSPNHYL LU NrUN VJO QHN Z]HYHY Wr
MYrNVY ZVT RVTTP[ \WW \UKLY KHNLU
+L[ OHUKSHY MYpTZ[ VT ]PSRH ]HYVY ZVT
ÄUUZ P I\[PR VJO [PSS ]PSRL[ WYPZ ([[ OH LU
KPHSVN TLK R\UKLYUH pY ]PR[PN[ VJO ]P
[QLQLY ZVT QVIIHY Wr ;HYH ZLY VZZ ZQpS]H
som kundernas vänner när det kommer
[PSS ZTHRYrK VJO WLYZVUSPN Z[PS (SS[ M€Y H[[
I`NNH \WW LU ÄU YLSH[PVU TLK R\UKLU
Nu har vi som mest att göra!
+L[ WYH[HZ OLSH [PKLU VT [YLUKLY P I\[P-
RLU KL[ pY LU KLS H] QVIIL[ 1\Z[ U\ KPZ-
R\[LYHZ O\Y THU Wr IpZ[H Zp[[ TP_HY VSPRH
TH[LYPHS M€Y H[[ Mr [PSS KLU Yp[[H O€Z[SVVRLU
:QpS] M€YLKYHY QHN H[[ ISHUKH ZRPUU TLK
JOPăVUN VJO ZPSRL TLK Z[PJRH[ M€Y H[[ Mr
[PSS LU [YLUKPN VJO U`[pURHUKL V\[Ä[ +LU
HIZVS\[ ]PR[PNHZ[L HJJLZZVHYLU pY ]pZRHU
)€YQHY WSHULYH UpZ[H R\UKR]pSS
ZVT HSS[PK pY V[YVSPN[ WVW\SpYH +r IQ\KLY
]P Wr UrNV[ NV[[ H[[ [\NNH Wr SP[L I\IILS
VJO NLY R\UKLYUH T€QSPNOL[ H[[ ZOVWWH [PSS
ÄUH YHIH[[LY VJO LYIQ\KHUKLU /rSS \[RPR
Butiken stänger. De sista kun-
KLYUH IY\RHY Nr Z[YH_ LM[LY r[[H Kr TrUNH
WYV]HY OLSH V\[Ä[Z VJO ]PSS OH [PWZ VJO YrK
VJO ZQpS]RSHY[ ÄUUZ ]P KpY VJO SpNNLY L_[YH
[PK ,M[LYZVT TP[[ QVII pY Zr YVSPN[ OHY
QHN PUNL[ LTV[ H[[ PISHUK Mr Z[HUUH LM[LY
Z[pUNUPUN -€Y ]HK RHU ]HYH Ip[[YL pU H[[
H]ZS\[H KHNLU TLK pUU\ LU U€QK R\UK&
B A KOM K U L I S S E R N A
”Eftersom mitt jobb är så roligt har jag
inget emot att ibland få stanna efter stängning.
För vad kan vara bättre än att avsluta dagen
med ännu en nöjd kund?”
P E R S O N L I G T
Namn:
5PUH 1HJVIZZVU
Ålder
:
28 år
Bor:
4LK ZHTIV P 6UZHSH
Gör på Kungsmässan:
)\[PRZJOLM Wr ;HYH
HÖSTENS HETASTE TREND:
([[ ]rNH ISHUKH TH[LYPHS VJO RVU[YHZ[LY P
VSPRH ZSHN 1HN [YVY T`JRL[ Wr LU WLYZVUSPN
Z[PS VJO LU TP_ ISHUK ]rYH ÄUH ]HY\TpYRLU
7r Zr Zp[[ ISPY K\ \UPR VJO [YLUKPN Wr L[[
MLTPUPU[ Zp[[
MITT BÄSTA STILTIPS:
([[ OH LU ]pS]rYKHK ]pZRH P ZRPUU QHN pY
[VRPN P ]pZRVY VJO OHY ZHTSH[ Wr TPN LU KLS
\UKLY TPUH rY Wr ;HYH 4H[JOH TLK L[[ WHY
ZRPUUIVV[Z LSSLY L[[ WHY RSHJRHY
EN BRA GARDEROB:
fY Sp[[TH[JOHK
;HJR ]HYL Z[VY[ LUNHNLTHUN VJO L[[ IYH
RVT P OrN OVZ VZZ ZVT ZpSQHYL Wr ;HYH NLY
]P R\UKLU OQpSW H[[ ]PK PUR€WLU TH[JOH KL[
ZVT OVU [PKPNHYL R€W[ HSS[Zr KL[ ZVT YLKHU
ÄUUZ OLTTH P NHYKLYVILU =P OQpSWZ r[ H[[
TP_H VJO TH[JOH VJO VM[H RHU L[[ WHY U`H
WSHNN VJO HJJLZZVHYLY NL RpUZSHU H] H[[ OLSH
NHYKLYVILU pY U` 4HU OP[[HY HUKYH Zp[[ H[[
HU]pUKH ZPUH RSpKLY Wr ]rNHY [pURH U`[[
VJO RVTIPULYHY ZPUH WSHNN HUUVYS\UKH
DET BÄSTA MED KUNGSMÄSSAN:
([[ KL[ pY YLU[ VJO MYpZJO[ KLU ]pSRVT-
UHUKL H[TVZMpYLU VJO ]rYH MHU[HZ[PZRH
återkommande kunder.
Den absolut
viktigaste accessoaren
är väskan!
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...32
Powered by FlippingBook